نحوه دریافت شکایت:


سایر :

مشخصات شکایت کننده:

نام شرکت: نام و نام خانوادگی: سمت:
آدرس و تلفن:شرح مختصر شکایت:


         انصراف